Αρχική σελίδα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικές ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ

 

 

Κάλυμνος , 23/10/2017

Αριθ. Πρωτ.271

Τηλέφωνο             : 22430-29717

FAX              : 22430-59275

E-mail   : mail@3gym-kalymn.dod.sch.gr

Πλ


 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οργάνωση σχολικού περιπάτου με μεταφορικό μέσο. 

  Το 3ο Γυμνάσιο Καλύμνου ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα ταξιδιωτικά γραφεία για τη μεταφορά μαθητών/τριών από την Χώρα Καλύμνου στην περιοχή Καντούνη Καλύμνου με επιστροφή, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού - ψυχαγωγικού περιπάτου. Τα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την υποβολή προσφορών είναι τα ακόλουθα:  Α) Ημερομηνία πραγματοποίησης περιπάτου: Παρασκευή  0 3/11/2017  Β) Απαιτούνται πούλμαν για την μεταφορά περίπου 205μαθητών και 20 συνοδών καθηγητών. Γ) Πρόγραμμα περιπάτου: 1. Αναχώρηση στις 8.30 από το σχολείο με προορισμό την περιοχή Καντούνη 2. Αναχώρηση από το Καντούνη στις 12:30 με προορισμό το σχολείο

Δ) Δωρεάν συνοδεία συνοδών καθηγητών

 Ε)Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις ορισθείσες   ημερομηνίες, λόγω ανωτέρας βίας και απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών. ΣΤ)Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την μετακίνηση εφόσον δεν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών/τριών.

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία.   Παρακαλούνται επομένως οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στη Διεύθυνση του 3ου Γυμνασίου Καλύμνου έως τις  30/10/2017 και ώρα 12.00 τις προσφορές τους κλειστές ή με ταχυδρομείο, όπου θα αναγράφεται η επιβάρυνση ανά μαθητή, ώστε οι προσφορές να είναι οικονομικά και ποιοτικά συγκρίσιμες. Μαζί με την κάθε προσφορά κατατίθεται απαραιτήτως από το ταξιδιωτικό γραφείο και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Η επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς γίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Διευθυντή

Οι προσφορές θα περιγράφουν  αναλυτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και θα είναι σύμφωνες με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/6-3-2017(ΦΕΚ 681/τ.Β΄/03/03/2017) και τη σχετική νομοθεσία. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

                                         Ο  Διευθυντής

                                           Χαντσαρίδης Δημήτριος